ข่าว:

HRD. - Human Resource Development in Thailand.

Main Menu

หลักสูตรฝึกอบรม Mini HRM

เริ่มโดย Snoopy, ตุลาคม 14, 2009, 03:32:54 หลังเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

0 สมาชิก และ 1 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้

Snoopy

หลักสูตรฝึกอบรม Mini HRM

รายละเอียด :

    MINI HRM

    หัวข้อที่ใช้ในการอบรม

    กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สร้างเครือข่าย HR
    บทบาทของ HR ในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ และ การจัดการความรู้
    โหงวเฮ้งกับงาน HR
    กลยุทธ์การสร้างคุณค่าให้ HR
    การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Management )
    Balance Scorecard and KPI
    กลยุทธ์การสรรหา คัดเลือก และรักษาคนดี และเก่งให้อยู่กับองค์กรในภาวะวิกฤต
    การนำ Competency -based HRM ไปปรับใช้ในองค์กร
    ระบบการบริหารผลงาน (Performance Management System - PMS)
    เทคนิคการแนะนำ การสอนงาน และ การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Effective Coaching & Feedback)
    กลยุทธ์การสร้างระบบการจ่ายค่าตอบแทนอย่างมีประสิทธิผล (Compensation Administration)
    บทบาท HR ในยุคการพัฒนาองค์กรและการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
    กฎหมายคุ้มครองแรงงานในการบริหารงาน และ คน
    การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน ( Supervisory Skill Development )
    การทำ HR Clinic
    *** ศึกษาดูงานในประเทศกับองค์กรชั้นนำ จำนวน 3 แห่ง***

    --------------------------------------------------------------------------------

    วิทยากร

    ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
    อาจารย์พงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ คณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
    ดร.นิตินัย ตันพานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
    ดร.นิลุบล ศิวบวรวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
    ผศ.ดร.ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท
    ดร.จิราพร ช้อนสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินดิโก คอนซัลติ้งค์ กรุ๊ป จำกัด
    ดร ปาริชาติ คุณปลื้ม รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
    ดร ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป
    ดร.สมชัย วรานุ***ลรักษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เอสอาร์ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด
    ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    คุณธานินทร์ สุวงศ์วาร นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทยปี 2550
    คุณไชยนนท์ เตยะราชกุล ที่ปรึกษาทางด้านโหวงเฮ้ง
    คุณภัทรพงษ์ พรรณศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการกลาง บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด(มหาชน)
    คุณประสิทธิ์ องอาจตระ***ล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารกสิกรไทย
    **วิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**

    --------------------------------------------------------------------------------

    ระยะเวลาในการอบรม


    ฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติ 87 ชั่วโมง
    ศึกษาดูงาน 18 ชั่วโมง

    --------------------------------------------------------------------------------

    กำหนดการจัดอบรม

    ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2552 - 16 มกราคม 2553

    --------------------------------------------------------------------------------

    สถานที่จัดอบรม

    กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ : สถานที่ต่างจังหวัด 2 วัน 1 คืน (กาญจนบุรี)
    ฝึกอบรม และปฎิบัติ : ห้องบงกช ชั้น 6 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

    --------------------------------------------------------------------------------

    จำนวนผู้เข้าอบรม

    จำนวน 40 คน

    --------------------------------------------------------------------------------

    ค่าสมัครเข้าอบรม

    คนละ 32,000 บาท
    ลด 10% เหลือ 28,800 บาท
    และถ้าจากบริษัทส่งมา สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้อีก 3%
    *** สมัครก่อนและชำระค่าลงทะเบียนช่วง เดือนสิงหาคม รับส่วนลดทันที 10 %

    --------------------------------------------------------------------------------

    ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

    ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนความสามารถ ให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์
    ช่วยให้ระบบการทำงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์แต่ละองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
    เป็นตัวผลักดันให้บุคลากรทำงานอย่างมีระบบมากขึ้น
    สร้างบุคลากรด้านทรัพยากรมนุษย์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้เป็นกำลังสำคัญขององค์กรทั้งภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
    เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้เข้ารับการอบรมและในระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วยกันเอง

    --------------------------------------------------------------------------------

    ขั้นตอนการสมัครอบรม
    1.สมัครผ่านศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
    ชำระเงินเข้าบัญชีธนาคาร
    พร้อมโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาย่อย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
    บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ศูนย์วิทยบริการ) "
    เลขที่บัญชี 158-2-07095-7 จำนวนเงินตามที่แจ้งในใบสมัคร พร้อมส่งใบสมัครและสำเนาหลักฐานการชำระเงินไปที่ โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2432 หรือ 02 579 8662

    2.สมัครด้วยตนเอง
    พร้อมชำระ เงินสด จำนวนเงินตามที่แจ้งในใบสมัคร
    ศูนย์วิทยบริการ มหาวืทยาลัยศรีปทุม อาคาร 10 ชั้น 5
    เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจัตร กรุงเทพ 10900


ค่าใช้จ่าย : 32,000 บาท

download ใบสมัคร : http://aster.spu.ac.th/file/user/113/113/upload/public/MiniHRM4.doc